Sunday, 23/02/2020 - 17:37|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Thành

Hướng dẫn SKKN

Một số nội dung khi viết SKKN cần lưu ý.
Tài liệu đính kèm: Tải về

 

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 224/SGDĐT-VP

V/v hướng dẫn thực hiện báo cáo sáng kiến và hồ sơ đề nghị xét CSTĐ cấp tỉnh, CSTĐ cơ sở.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên,ngày 29 tháng 02năm 2016

 

Kính gửi:

- Các phòng giáo dục và đào tạo;

- - Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

 Căn cứ Luật thi đua khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật thi đua khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng 2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật thi đua khen thưởng; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ ;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 1/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND  ngày 08 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên Ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

           Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị viết Báo cáo Sáng kiến và chuẩn bị hồ sơ làm căn cứ xét danh hiệu thi đua Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cuối năm học như sau:

  1. Sáng kiến và các điều kiện được công nhận là sáng kiến

1. “Sáng kiến cấp cơ sở”: Là sáng kiến đáp ứng các điều kiện theo Quy định này trong phạm vi huyện, thành phố, thị xã; sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể; các tổ chức và doanh nghiệp.

2. “Sáng kiến cấp tỉnh”: Là sáng kiến đáp ứng các điều kiện theo Quy định này đã được công nhận ở cấp cơ sở và đã được nhân rộng hoặc có thể nhân rộng hoặc có tác động trong phạm vi toàn tỉnh.

3. Sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật (gọi chung là giải pháp) được cơ sở công nhận, cụ thể (theo quyết định 02/2016/QĐ-UBND ngày 8/1/2016 của UBND tỉnh Thái nguyên)

a. Giải pháp kỹ thuật là cách thức kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nhằm giải quyết một nhiệm vụ (một vấn đề) xác định, bao gồm:

- Sản phẩm, dưới các dạng: Vật thể: Dụng cụ, máy móc, linh kiện, sản phẩm, kết cấu công trình...; Chất: Vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm...; Vật liệu sinh học: Chủng vi sinh, chế phẩm sinh học, gen, thực vật, động vật biến đổi gen...; Giống cây trồng, giống vật nuôi.

- Quy trình (VD: quy trình công nghệ; quy trình chẩn đoán, dự báo, kiểm tra, xử lý, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; quy trình chẩn đoán, chữa bệnh…).

b. Giải pháp quản lý là cách thức tổ chức, điều hành công việc thuộc bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào, trong đó có:

- Phương pháp tổ chức công việc (ví dụ: bố trí nhân lực, máy móc, thiết bị, dụng cụ, nguyên liệu, vật liệu, kinh doanh: sản xuất, thương mại, dịch vụ...).

- Phương pháp điều hành, kiểm tra, giám sát công việc.

c. Giải pháp tác nghiệp, bao gồm các phương pháp thực hiện các thao tác kỹ thuật, nghiệp vụ trong công việc thuộc bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào, trong đó có:

- Phương pháp thực hiện các thủ tục hành chính (ví dụ: tiếp nhận, xử lý hồ sơ, đơn thư, tài liệu, xây dựng quy trình, hồ sơ giải quyết công vụ).

- Phương pháp thẩm định, giám định, tư vấn, đánh giá.

- Phương pháp tuyên truyền, đào tạo, giảng dạy, huấn luyện.

- Phương pháp huấn luyện động vật.

d. Giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật là phương pháp, cách thức hoặc biện pháp áp dụng một giải pháp kỹ thuật đã biết vào thực tiễn.

(Trên cơ sở đó, ngành giáo dục và đào tạo thực hiện các sáng kiến có nội dung phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của ngành)

4. Điều kiện được công nhận là sáng kiến:

Sáng kiến phải đáp ứng các điều kiện sau:

a. Có tính mới trong phạm vi cơ sở đó, được hiểu như sau:

Tính đến trước ngày nộp đơn yêu cầu công nhận sáng kiến, hoặc ngày bắt đầu áp dụng thử hoặc áp dụng lần đầu (tính theo ngày nào sớm hơn), trong phạm vi cơ sở đó, giải pháp đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Không trùng với nội dung của giải pháp trong đơn đăng ký sáng kiến nộp trước;

- Chưa bị bộc lộ công khai: Giải pháp đó chưa được biết đến và chưa có giải pháp nào của người khác trùng với giải pháp đó được mô tả trong các văn bản, sách báo, tài liệu kỹ thuật dưới bất kỳ hình thức nào có thể tiếp cận công khai trong cơ sở đó, đến mức căn cứ vào đó có thể thực hiện ngay được.

- Không trùng với giải pháp của người khác đã được áp dụng hoặc áp dụng thử, hoặc đưa vào kế hoạch áp dụng, phổ biến hoặc chuẩn bị các điều kiện để áp dụng, phổ biến;

- Chưa được quy định thành tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm bắt buộc phải thực hiện.

b. Đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại cơ sở đó và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực, cụ thể:

Việc áp dụng giải pháp đó có khả năng mang lại hiệu quả kinh tế (ví dụ nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nâng cao hiệu quả kỹ thuật), hoặc lợi ích xã hội (ví dụ nâng cao điều kiện an toàn lao động, cải thiện điều kiện sống, làm việc, bảo vệ môi trường, sức khỏe con người).

 5. Các trường hợp được đặc cách công nhận sáng kiến cấp tỉnh

5.1. Các trường hợp được đặc cách công nhận sáng kiến cấp tỉnh phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a. Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các Hội thi sáng tạo Khoa học-Kỹ thuật cấp tỉnh, toàn quốc.

b. Đoạt giải trong các cuộc thi khu vực các quốc gia, quốc tế.

c. Được tặng Bằng tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

d. Được tặng Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

e. Là tác giả, đồng tác giả của văn bằng bảo hộ do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí.

f. Là chủ nhiệm, thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học, thành viên khác trong Ban chủ nhiệm nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp nhà nước, bộ, tỉnh đã được nghiệm thu đạt từ loại “khá” trở lên. Đối với thành viên khác trong Ban chủ nhiệm nhiệm vụ thì phải có thời gian làm việc cho nhiệm vụ Khoa học Công nghệ ít nhất đạt 2/3 tổng thời gian thực hiện nhiệm vụ Khoa học Công nghệ.

g. Các công trình khoa học đã được công bố như: Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành hoặc kỷ yếu khoa học; ấn phẩm sách đã được xuất bản; Luận án tiến sỹ; Luận văn Bác sỹ Chuyên Khoa II; Sáng chế và giải pháp hữu ích đã được cấp có thẩm quyền công nhận.

5.2. Các trường hợp được đặc cách công nhận sáng kiến cấp tỉnh không phải thông qua họp Hội đồng sáng kiến tỉnh. Người được đủ điều kiện đặc cách công nhận sáng kiến cấp tỉnh gửi bản sao giấy tờ chứng minh các một trong các tiêu chuẩn quy định trên gửi về Thường trực Hội đồng sáng kiến tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ) để báo cáo các trường hợp đặc cách trong kỳ họp Hội đồng.

6.  Tiêu chí và cách tính điểm sáng kiến ( Mẫu số 01)

Tiêu chí đánh giá sáng kiến cấp tỉnh và cấp cơ sở được cụ thể hoá thành phương pháp tính điểm theo thang điểm 100, nhỏ nhất là 01 điểm, cụ thể:

a. Sáng kiến có tính mới điểm tối đa 30 điểm.

b. Quy mô áp dụng của sáng kiến điểm tối đa 40 điểm.

c. Sáng kiến được áp dụng mang lại lợi ích thiết thực điểm tối đa 30 điểm.

d. Điểm công nhận sáng kiến:

- Sáng kiến cấp cơ sở: Sáng kiến được cấp cơ sở xét, công nhận phải có tổng số điểm của 3 tiêu chí đạt từ 50 điểm trở lên (Loại C) và không có tiêu chí nào 0 điểm. Sáng kiến phải đạt yêu cầu về hình thức và trình bày theo quy định. Trường hợp thực hiện biểu quyết thông qua thì phải có ít nhất 2/3 ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng.

+ Sáng kiến đạt xuất sắc: Từ 90 - 100 điểm

+ Sáng kiến đạt loại giỏi (A): Từ 80 - < 90 điểm

+ Sáng kiến đạt loại khá (B) Từ 70 - < 80 điểm

+ Sáng kiến đạt loại trung bình (C): Từ 50 - < 70 điểm

+ Sáng kiến không đạt yêu cầu (D): < 50 điểm

          + Không xếp loại: Đối với những sáng kiến không đạt tiêu chuẩn về nội dung và hình thức quy định.

- Sáng kiến cấp tỉnh: Sáng kiến được cấp tỉnh xét, công nhận phải có tổng điểm của 3 tiêu chí đạt từ 70 điểm trở lên (Đạt) và không có tiêu chí nào 0 điểm.

II.   Hồ sơ xét chọn đối với sáng kiến cấp tỉnh và cấp cơ sở( làm căn cứ để xét danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh và CSTĐ cấp cơ sở).

1.  Hồ sơ xét chọn đối với sáng kiến cấp tỉnh

 1.1. Hồ sơ của Hội đồng thi đua đơn vị

a. 1 tờ trình đề nghị xét chọn CSTĐ cấp tỉnh năm 201…và đề nghị trình Hội đồng Sáng kiến tỉnh công nhận sáng kiến.  (Mẫu 03)

          b. 1 biên bản họp xét của Hội đồng thi đua đơn vị ( Mẫu 04)

c. 1 trích ngang thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng có xác nhận của cấp trình khen (Mẫu 05)

         1.2. Hồ sơ và số lượng hồ sơ của cá nhân:

 a. Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến của cá nhân (Mẫu 08): 01 bản

Nội dung đơn yêu cầu công nhận sáng kiến thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN.

 b. Báo cáo sáng kiến của tác giả: 08 bộ ( Mẫu 02)

 c. Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở của cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị: 01bản

         d. Báo cáo thành tích

 Được đựng trong một túi hồ sơ riêng bao gồm

- 02 báo cáo thành tích cá nhân (Mẫu 06), trong trang phụ lục kèm  báo cáo có biểu kê khai kết quả các đề tài, sáng kiến trong 3 năm học gần đây (Mẫu 07)

- 01 bộ hồ sơ đóng thành tập gồm: các bản phô tô các quyết định khen thưởng hoặc giấy chứng nhận chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, bằng khen được khen thưởng của tập thể và cá nhân đối chiếu với tiêu chí khen thưởng quy định cho từng đối tượng trong 3 năm học gần đây, các minh chứng được thay thế sáng kiến cấp tỉnh (nếu có).

1.3 Thời gian tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến cấp tỉnh

Sáng kiến cấp tỉnh được công nhận hằng năm.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến 2 đợt:

a) Đợt 1: Đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các nhà trường và đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo,

Hạn cuối cùng nộp hồ sơ: Ngày 25 tháng 6 hàng năm.

b) Đợt 2: Đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

 Hạn cuối cùng nộp hồ sơ: Ngày 20 tháng 12 hàng năm.

   Nơi nhận: Gửi hồ sơ và File mềm bản trích ngang thành tích của cá nhân về Thường trực Thi đua ngành, khi nộp hồ sơ các đơn vị mang sẵn hai biên bản giao nhận hồ sơ.

 Các đơn vị trực thuộc các phòng giáo dục và Đào tạo thực hiện theo hướng dẫn của UBND huyện (TP,TX). 

  1. Hồ sơ sáng kiến cấp cơ sở

             Để việc xét danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở được thuận lợi, các đơn vị chú ý xây dựng kế hoạch rà soát, xét các trường hợp có thành tích được tính là sáng kiến theo đúng quy định (Công văn số 186/HD-SGDĐT ngày 24/02/2016); tổ chức chấm, xếp loại sáng kiến và họp Hội đồng bình xét thi đua cuối năm trong tháng 5 hàng năm để có kết quả bình xét thi đua trước khi trình hội đồng cấp trên thẩm định sáng kiến, tránh tình trạng gửi sáng kiến của các cá nhân không đủ phiếu tín nhiệm lên Hội đồng cấp trên.

2.1 Hồ sơ đề nghị Hội đồng sáng kiến ngành thẩm định gồm:

 a. Tờ trình của đơn vị đề nghị thẩm định sáng kiến

 b. Danh sách cá nhân có sáng kiến đề nghị thẩm định kèm tờ trình:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Tên Sáng kiến

Phạm vi Chuyên môn

đề tài, sáng kiến

KQ chấm điểm XL của HĐKH đơn vị

Đối tượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý :

- Họ và tên: (yêu cầu viết chính xác, tránh viết tắt, xếp họ và tên theo từng nhóm phạm vi chuyên môn của đề tài)

- Chức vụ (chỉ ghi các chức vụ chính quyền, không cần ghi các chức vụ Đảng và đoàn thể. Ví dụ: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng,  giáo viên, nhân viên y tế, nhân viên thư viện, nhân viên kế toán)

- Tên sáng kiến: (viết đầy đủ, không được viết tắt)

- Phạm vi chuyên môn của đề tài: môn gì?...

- Đối tượng: Nếu là đối tượng đăng ký CSTĐ cơ sở thì ghi CSTĐCS; nếu là đề tài gửi chấm hoặc xây dựng thành tích đề nghị bằng khen thì để trống.

 c. Tập hợp đơn đề nghị công nhận sáng kiến của các cá nhân (Mẫu 08): mỗi cá nhân  02 bản ( 01 bản đóng vào trang đầu của Báo cáo sáng kiến, 01 bản để cùng bộ hồ sơ trình của đơn vị ). Nội dung đơn yêu cầu công nhận sáng kiến thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN.

    d. Danh sách cá nhân đề nghị danh hiệu CSTĐ cơ sở có thành tích được tính là sáng kiến (được miễn làm sáng kiến), có xác nhận của thủ trưởng đơn vị.

 

STT

Họ và tên

Chức vụ- đơn vị

Thành tích được tính là sáng kiến (theo quy định)

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     e. Các minh chứng của cá nhân đề nghị danh hiệu CSTĐ cơ sở có thành tích được tính là sáng kiến (giấy chứng nhận, quyết định…..) xếp thứ tự theo danh sách ở mục 4.

         g. Báo cáo sáng kiến của các cá nhân (Mẫu số 02), đóng quyển - 2 bản.  Chú ý trang bìa: sau phần tên tác giả (tên tác giả ghi chính xác khớp với danh sách của đơn vị) phần chức vụ cũng chỉ ghi các chức vụ chính quyền, không cần ghi các chức vụ Đảng và đoàn thể. Ví dụ: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên y tế, nhân viên thư viện, nhân viên kế toán. Trang cuối cùng của đề tài có nhận xét, đánh giá, cho điểm, xếp loại của Chủ tịch Hội đồng khoa học đơn vị. Có chữ ký, đóng dấu xác nhận của Lãnh đạo đơn vị.

         h. Biên bản giao nhận đề tài (theo mẫu  đã phổ biến của năm học trước)  

        2.2.Thời gian nộp hồ sơ sáng kiến: Hạn cuối ngày 1 tháng 6 năm 2016.

Sau thời gian này, các đơn vị không nộp báo cáo sáng kiến coi như không có sáng kiến đề nghị thẩm định.

Đối với các phòng giáo dục và đào tạo thực hiện theo hướng dẫn của UBND Huyện (TP, TX).

 Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với đ/c Trần Thị Mai Loan - Phó Chánh Văn phòng  Sở GDĐT tỉnh Thái Nguyên. 

Điện thoại: 0912.789.401

Địa chỉ email: loantm.so@thainguyen.edu.vn

 

                                                                                       GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                                

- Như trên: ( để TH);                                                         

- Công đoàn ngành;                                                                                 

- Hội đồng Sáng kiến Sở GDĐT;

- Công đoàn VP Sở GDĐT;

- Website Sở GDĐT

- Lưu VP (VT;TĐ).                                                                             Phạm Việt Đức

 

Tác giả: Nhà Trường
Nguồn: thcstanthanh.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 42
Tháng 02 : 180
Năm 2020 : 339